Portfolio Filter: مکاترونیک

ساخت پارکینگ‌های مکانیزه

طراحی و ساخت مگاپارکینگ‌های دوسطحی، پازلی مسطح، پازلی طبقاتی، برجی، تمام‌اتوماتیک به منظور استفاده بهتر از طرفیت پارک خودرو، استفاده بهینه از فضای ارتفاعی، کاهش زمان انتظار و عدم امکان سرقت خودرو و….